message
  • Failed loading XML...

VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy beruházás megvalósítása - pl: épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása - kötelező) (a támogatott tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez):

a) falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A turisztikai fejlesztés támogatható;

b) a felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

Amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (11. számú mellékletben nevesített településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó ingatlan építése vagy fejlesztése, valamint új gépek és berendezések vásárlása, az adott eszköz piaci értékének erejéig;

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

- ingatlan vásárlása (a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével);

- a 3.1.1.1. a) és b) pontjához kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése),

- projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek

- az aktív turizmus4 és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése;

- megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).

Nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében a 3.1.1.-3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

a) mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások;

b) az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések (továbbiakban Annex I terméklistát a Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza);

c) exporttal kapcsolatos tevékenységek, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódnak;

d) az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek;

e) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlása;

f) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében a támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a VP6-6.4.1-16 kódszámú "Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása " című felhívás keretén belül.
Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kérelmező nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá egy megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3. naptól 2019. január 28-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Első szakasz zárása:2017. május 3.
Második szakasz zárása: 2017. június 5.
Harmadik szakasz zárása:2017. július 5.
Negyedik szakasz zárása: 2017. október 5.
Ötödik szakasz zárása: 2018. január 5.
Hatodik szakasz zárása: 2018. május 7.
Hetedik szakasz zárása: 2018. augusztus 7.
Nyolcadik szakasz zárása: 2018. november 7.
Kilencedik szakasz zárása: 2019. február 7.
Tízedik szakasz zárása:2020. május 7.

Kiválasztási kritériumok

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak:

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági szempontok

A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok

a) Az illetékes Polgármesteri Hivatal vagy Kormányablak által kiállított igazolást arról, hogy a vállalkozás székhelye, bejegyzett telephelye a benyújtást megelőző év január 1.

napján már a 3., 4. vagy 11. számú mellékletek szerinti valamelyik településen volt és azóta is folyamatosan ott van.

b) Őstermelő esetén az őstermelői igazolvány elektronikus másolata.

c) A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek (a felhívás 6. pontja szerint).

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor.

A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás kis összegű (de-minimis) vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul:

A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén: 50%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen: 60%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen: 70%

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. Az előlegre vonatkozó további információk az ÁÚF. 8.2. pontjában találhatóak.

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

I.Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás esetén csatolni szükséges:

1) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évéről szóló igazolást;

2) egy, az illetékes Polgármesteri Hivatal vagy Kormányablak által kiállított igazolást arról, hogy a vállalkozás székhelye, bejegyzett telephelye a benyújtást megelőző év január 1. napján már 3., 4. vagy 11. számú mellékletek szerinti valamelyik településen volt és azóta is folyamatosan ott van;

3) a támogatást igénylő az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelőn köteles igazolni a fejlesztés alapjául szolgáló tevékenységhez szükséges ingatlan vonatkozásában a rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.

II. Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő esetén csatolni szükséges:

1) Annak igazolását, hogy a támogatást igénylő teljes lezárt üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik:

- gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolást,

- egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolást,

- vagy amennyiben a támogatást igénylő a számviteli nyilvántartásaiban a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeit minden kétséget kizáróan és ellenőrizhető módon egymástól elkülönítve vezeti, akkor a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó üzleti beszámolót, vagy egyéb számviteli nyilvántartást.

Őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás, valamint az az adóbevallásra nem kötelezett őstermelők esetén az értékesítési betétlap.

2) Egy, az illetékes Polgármesteri Hivatal vagy Kormányablak által kiállított igazolást arról, hogy a vállalkozás székhelye, bejegyzett telephelye a benyújtást megelőző év január 1. napján már a 3., 4. vagy 11. számú mellékletek szerinti valamelyik településen volt és azóta is folyamatosan ott van.

3) Őstermelő esetén az őstermelői igazolvány elektronikus másolata.

4) A támogatást igénylő az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelőn köteles igazolni a fejlesztés alapjául szolgáló tevékenységhez szükséges ingatlan vonatkozásában a rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.

A fenti adatok megadása elengedhetetlen a támogatási kérelem elbírálásához, azok megadása, és a kapcsolódó nyomtatványok benyújtása kötelező a partner, illetve kapcsolt vállalkozások esetében is, valamint kollektív projekt esetében a tagok, és azok partner, illetve kapcsolt vállalkozásai vonatkozásában is!

III. Továbbá a támogatást igénylő köteles csatolni:

1) a Felhívás 4.4.2./3. pontjához tartozó Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat valamint az üzleti terv értékeléséhez szükséges – az üzleti terv kitöltési útmutatójában meghatározott – dokumentumokat;

2) A lakcímet, vagy a tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvány másolata, vagy az ügyfél lakhelye szerinti illetékes Polgármesteri Hivatal, vagy Kormányhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás arról, az ügyfél életvitelszerű helyének igazolására.

3) a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3.§ alapján a megyei közgyűlések által kijelölt kedvezményezett járások megállapítását igazoló dokumentumot (amennyiben releváns);

4) engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez mellékelni kell az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt;

5) nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt;

6) nem engedélyköteles építési tevékenység esetében az ügyfél nevére szóló, a beruházás megvalósítási helyének polgármestere által kiállított igazolást arról, hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött VAGY a településképi bejelentés tudomásulvételéről kiállított igazolást;

7) építési tevékenység esetében a támogatási kérelem esetében a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;

8) hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentő;

9) az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre valamint a beépítésre kerülő gépekre vonatkozólag 3 db árajánlatot, vagy nyilatkozatot;

10) a Felhívás 3.6.2. pontjában meghatározott, az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolásokat;

11) amennyiben a kedvezményezett nem számol el a technológiához kapcsolódóan építést, csupán szerelési munkával érintett a fejlesztés, abban az az estben elegendő technológiai leírás benyújtása (gyártói/forgalmazói termék/technológiai leírás, műszaki leírás, használati útmutató).

További részletek: www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-1

Eseménynaptár

Előző hónap Február 2020 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28 29

A fenntartható fejlődés problémái képekben

Hírek

MOD_BREADCRUMBS_HEREPályázatokPályázati lehetőségekVP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása