message
  • Failed loading XML...

PÁLYÁZATI KIÍRÁS „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” GZR-D-Ö-2016

A pályázati konstrukció forrása

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2016. évben 2.000.000.000 forint, azaz kétmilliárd forint, ami a keret kimerülése esetén a Támogató által további feltöltésre kerülhet.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

Jelen pályázati forrásból támogatásra:

- a magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes természetes személyek, vagy

- Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, gazdasági társaságok, költségvetési szervek

jogosultak.

Nem jogosult pályázatot benyújtani aki:

a) nem rendelkezik lakcímkártyával igazoltan érvényes magyarországi lakóhellyel (állandó lakóhellyel és/vagy ideiglenes tartózkodási hellyel), vagy nem rendelkezik igazoltan érvényes magyarországi székhellyel, vagy telephellyel, fiókteleppel;

b) az elektromos gépkocsi vásárlást már végrehajtotta, vagy a pályázat benyújtása előtt a forgalomba helyezése megtörtént (kivéve a tesztautóként regisztrált gépkocsit);

c) nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel, adószámmal;

d) a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedő cég vezető tisztségviselője, többségi tulajdonosa;

e) a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett;

f) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője;

g) az e) és f) pontszerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó;

h) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az e)-f) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság;

i) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az f)-g) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja;

j) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;

k) ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;

l) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatásban nem részesülhet:

la) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás;

lb) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás;

lc) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.

Amennyiben egy vállalkozás az e pont szerinti ágazatokban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, ez utóbbi tevékenységekre a vállalkozás jogosult támogatást igényelni, feltéve, hogy – a tevékenységek szétválasztásával és a költségek elkülönített nyilvántartásával – bizonyítja, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek a támogatásban.

m) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek;

n) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;

A pályázat tárgya

a) Jelen kiírás keretében természetes személyenként, egyéni vállalkozónként legfeljebb egy elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.

Jelen kiírás keretében civil szervezetként, helyi önkormányzatként, köztestületként, költségvetési szervenként legfeljebb öt elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.

Jelen kiírás keretében gazdasági társaságonként – a b) pontban szereplő gazdasági társaságok kivételével – legfeljebb öt elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.

b) Jelen kiírás keretében azon gépjármű lízinggel foglalkozó gazdasági társaságok esetében, melyek az alábbi feltételeknek megfelelnek, mennyiségi korlát nélkül támogatható az elektromos gépkocsi beszerzése, amennyiben:

- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, és

- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon tevékenységi körükben a TEÁOR ’08 szerinti 6491, Pénzügyi lízing szerepel, vagy

- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon fő tevékenységi körükben (preferáltan fő tevékenységként) a TEÁOR ’08 szerinti 7711, Személygépjármű kölcsönzése szerepel;

- vállalja, hogy a Pályázókra meghatározott I. 4. a) pontja szerinti mennyiségi korlátokat önmaga érvényesíti és alkalmazza a vele lízingszerződést kötő ügyfelek tekintetében.

- a 4. sz. mellékletben részletezett de minimis korlátokat figyelembe veszi.

A beszerzésre kerülő elektromos gépkocsikra vonatkozó általános elvárások:

Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben foglalt „M1” (személygépkocsik) és „N1” (legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók) járműkategóriákba sorolt, jelen kiírás fogalomtára szerinti tisztán elektromos gépkocsira lehet igényelni.

„N1” járműkategóriákba sorolt tisztán elektromos gépkocsi beszerzés esetén meg kell felelni jelen pályázati kiírás 5. sz. mellékletében, különös tekintettel annak 3. f) pontjában foglaltaknak.

Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” feltüntetett kereskedőtől vásárolt elektromos gépkocsira nyújtható támogatás (kiskereskedelmi tevékenység végzése esetén a márkaképviselet [importőr] is szerepelhet a listán) (a továbbiakban: kereskedő).

Kizárólag a pályázati portálon megjelenő „Elektromos gépkocsi katalógusban” feltüntetett, általános forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy tesztautóként forgalomba helyezett elektromos gépkocsik beszerzéséhez nyújtható támogatás.

A „Regisztrált kereskedők listáját”, és az „Elektromos gépkocsi katalógust” a márkaképviseletek (importőrök) által megadott információk alapján a Lebonyolító szerv tölti fel a pályázati portálra és tartja karban.

Zárt végű pénzügyi lízing finanszírozási forma igénybevétele esetén a Pályázónak, mint lízingbevevőnek, kizárólag a „Regisztrált finanszírozók listáján” feltüntetett finanszírozó által finanszírozott elektromos gépkocsikra nyújtható támogatás.

A „Regisztrált finanszírozók listáját” a Magyar Lízingszövetség által megadott információk alapján a Lebonyolító szerv tölti fel a pályázati portálra és tartja karban.

A Regisztrált finanszírozók listájában kizárólag azon vállalkozások kerülhetnek feltüntetésre, melyek:

- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, és

- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon tevékenységi körükben a TEÁOR ’08 szerinti 6491, Pénzügyi lízing szerepel, vagy

- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon fő tevékenységi körükben (preferáltan fő tevékenységként) a TEÁOR ’08 szerinti 7711, Személygépjármű kölcsönzése szerepel.

Tesztautók speciális esete:

A „Regisztrált kereskedők listájánszereplők a pályázat népszerűsítésére az „Elektromos gépkocsi katalógusban” feltüntetett modellekből ún. tesztautókat helyezhetnek forgalomba jelen pályázati kiírás megjelenését követően és azokat legfeljebb a forgalomba helyezés napjától 180 napig e célra hasznosíthatják.

A tesztautó célra forgalomba helyezett gépkocsik listáját a „Tesztautó katalógus” tartalmazza, ahol a forgalmi rendszám mellett fel kell tüntetni a gépkocsi alvázszámát és azt a kereskedést (helyszínt), ahol a gépkocsi fizikailag elérhető.

A legfeljebb 180 napig tartó tesztelési hasznosítási időszakot követően a kereskedőnek (márkaképviselet) a „Tesztautó katalógusban” meg kell jelenítenie az egyes gépkocsik tekintetében:

- a tesztelési időszak alatt futott kilométerek számát és

- az EUROTAX számítási módszer alapján számított, amortizációval csökkentett bruttó eladási árat

A tesztautóként forgalomba helyezett és hasznosított gépkocsik megvásárlására is igényelhető támogatás, melynek összege ez esetben az EUROTAX számítási módszer alapján számított, az amortizációval csökkentett bruttó eladási árból számítandó.

A pályázattal elnyerhető támogatás

Az „Elektromos gépkocsi katalógusban” szereplő jármű beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bruttó eladási ár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint.

Bruttó 15 millió forintot meghaladó eladási árú elektromos gépkocsi beszerzésére a támogatás nem vehető igénybe.

A maximális támogatási intenzitás mértéke: 21%.

A támogatást a támogatási döntés meghozatala után megküldött Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni az elektromos gépkocsi megvásárlása céljából a kiírás elszámolásra vonatkozó feltételei szerint.

A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre

A támogatott gépkocsi forgalomba helyezési, biztosítási, üzemben tartási díja, illetékek, egyéb szolgáltatások, további kiegészítők nem támogatott költségek.

Pályázatok benyújtásának módja

Pályázatra történő kérelem benyújtása elektronikus úton, magyar nyelven, a pályázati portálon keresztül nyújtható be.

A papír alapú dokumentumok benyújtásának helye:

e-Mobi Elektromobilitás NKft.,

Budapest, 1387, pf. 17

A pályázatot benyújtani a pályázati kiírás meghirdetésétől számított 30. naptól lehetséges.

A pályázatok benyújtására 2017. május 1-ig van lehetőség, mely határidő 2017. év első negyedévében felülvizsgálatra és meghosszabbításra kerülhet.

A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

A Pályázati adatlaphoz csatolni szükséges dokumentumok:

a) egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, gazdasági társaság esetén a magyarországi székhelyet vagy telephelyet igazoló, 30 napnál nem régebbi létesítő okirat vagy jogszabályban meghatározott a nyilvántartásba vételét igazoló okirat eredeti példánya (eredeti példányban is be kell küldeni a Lebonyolító szerv részére);

b) a Pályázó és meghatalmazás esetén a hivatalos képviseletére jogosult személy pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített (30 napnál nem régebbi) aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata (eredeti példányban is be kell küldeni a Lebonyolító szerv részére);

c) természetes személy esetén a lakcímkártya, illetve régi típusú (nem kártya formátumú) személyi igazolvány esetében a nevet és lakcímet tartalmazó oldalak másolata;

d) a Pályázó személyazonosítására alkalmas hatósági igazolványának: személyi igazolványának, vagy útlevelének, vagy vezetői engedélyének másolata;

e) helyi önkormányzat esetén a képviselő-testületi döntés;

f) a Pályázó adóazonosító jelét igazoló hatóság által kiadott dokumentum másolata;

g) egyéni vállalkozók, civil szervezetek, köztestületek, gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok, közigazgatási szervek esetén a 4. melléklet szerinti csekély összegű támogatásokról szóló nyilatkozat.

h) a 3. sz. melléklet szerinti meghatalmazás benyújtása abban az esetben kötelező, amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával.

i) gazdasági társaságok esetén az európai uniós társfinanszírozású projektek megvalósítási helyzetéről szóló nyilatkozat és az átláthatósági nyilatkozat (6. illetve 7. sz. melléklet).

Figyelem! A meghatalmazást a természetes személy, egyéni vállalkozó vagy a Pályázó civil szervezet, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, költségvetési szerv esetén annak képviselője állítja ki az általa megbízott személy részére! (3. sz. melléklet szerint)

Segítségnyújtás

Az elektronikus pályázati rendszerrel illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Lebonyolító szerv ügyfélszolgálatán érhető el:

telefonszám: +36-1-312-2213

e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hiánypótlás, tisztázó kérdés

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség! Ha a Pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül elbírálásra.

Figyelem! Amennyiben a pályázati portálon keresztül küldött hiánypótlási felhívás átvételének visszaigazolása a küldés napját követő 15 napon belül nem történik meg, a felhívást a 16. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

Támogatási döntés

A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 60 napon belül a Támogató dönt az előterjesztett pályázatok:

- támogatásáról;

- elutasításáról.

Fenntartási időszak

Az elektromos gépkocsit a kereskedőhöz történt beérkezéstől számított 30 napon belül világoszöld alapszínű rendszámmal Kedvezményezett saját nevén vagy lízingbevevőként forgalomba kell helyezni (kivéve a tesztautóként regisztrált gépkocsit) és forgalomban tartásával megvalósuló használatát, üzemben tartását legalább 3 éven keresztül biztosítani kell.

Ez idő alatt az elektromos gépkocsi üzembentartói joga átruházható, de a jármű el nem idegeníthető.

A tájékoztatás nem teljes körű további részletek az alábbi linken érhető el:

http://e-mobi.hu/hu/24/palyazatelektromosautovasarlasahoz.html

Eseménynaptár

Előző hónap Február 2020 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28 29

A fenntartható fejlődés problémái képekben

Hírek

MOD_BREADCRUMBS_HEREPályázatokPályázati lehetőségekPÁLYÁZATI KIÍRÁS „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” GZR-D-Ö-2016