message
  • Failed loading XML...

KEHOP 5.2.11.-Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére

A rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 35-100 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

·         Projekt-előkészítés

·         Megvalósítás

                        o Szakmai célt szolgáló tevékenységek

                       I. 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti [háztartási méretű kiserőmű (továbbiakban: HMKE) méretű], hálózatra csatlakozó napelemes rendszer(ek) kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

                         II. 50-500 kVA csatlakozási teljesítményű, hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbenivagy teljes közvetlen kielégítése céljából

                        o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)

(A Projektre vonatkozóan kötelező tájékoztatási kötelezettségeket teljesíteni kell, az erre vonatkozó előírásokat az ÁÚF c. dokumentum tartalmazza.)

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

            o Szakmai célt szolgáló tevékenységek

              I. 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű), hálózatra csatlakozó napelemes rendszer(ek) kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

Támogatható beruházási elemek:

Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergia-fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése.

Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az AC oldali hálózati csatlakozásához szükséges eszközig)

II.50-500 kVA csatlakozási teljesítményű, hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

Támogatható beruházási elemek:

Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő-és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergia-fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése.

Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az AC oldali hálózati csatlakozásához szükséges eszközig)

Tevékenységek kombinálása:

Egy projekten belül több épület fejlesztésére is lehet támogatási igényt benyújtani, de összefüggő rendszer fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható! Az I) és II) tevékenységek kombinálása projektszinten támogatható.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

·         Projekt-előkészítés

·         Megvalósítás

            o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1 - 3.1.2 pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások:

A projekt megvalósítása során legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 3 mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. Ezt a mérföldkövet úgy kell tervezni, hogy a projektkezdéstől – amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, úgy a projekt Támogatási szerződés hatályba lépésétől – számított 12 hónapon belül megtörténjen.A mérföldkövek a támogatási szerződésben egyedileg kerülnek rögzítésre. Minden mérföldkőhöz kifizetési kérelemnek kell kapcsolódnia, de kifizetési kérelem a mérföldkövek elérése előtt is benyújtható, megfelelő szakmai alátámasztással.

A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások

Közbeszerzési kötelezettség:

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 30. nap.

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Központi költségvetési szervek:

a) 311 - Központi költségvetési irányító szerv

b) 312 - Központi költségvetési szerv

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 10. hó 17. naptól 2018. év 10. hó 16. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

·         2016. év 10. hó 23. nap

·         2016. év 11. hó 06. nap

·         2016. év 12. hó 06. nap

·         2017. év 04. hó 06. nap

·         2018. év 10. hó 16. nap

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programért Felelős Helyettes Államtitkárság

1437 Budapest, Postafiók 328.

Kérjük, hogy küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

A projekt maximális elszámolható összköltsége

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 250 millió Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 250 millió Ft.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

korlátozásokat szükséges figyelembe venni: Költségtípus

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége)

3,0%

 

 Közbeszerzési eljárások lefolytatása

 

0,5%

 

 Terület előkészítés (földmunkák stb.)

 

0,5%

 

 Műszaki ellenőri szolgáltatás

 

1,0%

 

 Projektmenedzsment

 

1,0%

 

 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás

 

0,5%, de maximum 300.000 Ft

 

Nem elszámolható költségek köre

·         A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:

·         Azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban;

·         Közüzemi számlák;

·         Fenntartást szolgáló tevékenységek és eszközök költségei;

·         Természetbeni hozzájárulás;

·         Értékcsökkenési leírás költsége;

·         Visszaigényelhető adók;

·         Olyan alvállalkozói szerződés, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem ad hozzá értéket;

·         Közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződés, amely a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, hacsak az ilyen költséget a kedvezményezett nem igazolja a munka vagy a szolgáltatás valóságos értékére való hivatkozással;

·         Olyan tárgyi eszköz vételára, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be;

·         Személy- és tehergépjármű vételára;

·         Bírságok, pénzbüntetések és jogvitákkal kapcsolatos kiadások;

·         Adók és illetékek, ha nem a kedvezményezettet terhelik;

·         Közterület-használati díj, amennyiben a díj a kedvezményezettet vagy annak tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetet illeti, illetve mindennemű, a kedvezményezett részére egyben bevételt is jelentő költség;

·         Hitelkamatok (kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában), a pénzügyi műveletek díjai, a deviza-átváltási jutalékok és veszteségek és az egyéb, tisztán pénzügyi ráfordítások, kivéve a bankszámla-nyitás költségei (amennyiben kötelező önálló bankszámlát nyitni a projektre) és a tranzakciós költségek;

·         Hiteltúllépés költsége

·         Kamattartozás- kiegyenlítés

·         Olyan tevékenység költségei, melyekre a kedvezményezett vagy bárki más már támogatást vagy bármilyen más pénzeszköz átvételt igénybe vett;

·         Projektmenedzsment esetében a kötelező hatósági feladatokhoz kapcsolódó bérköltség;

·         Azon hatósági és eljárási díjak, illetékek, melyek a kedvezményezett bevételét képezik;

·         Peres ügyekkel, késedelmi kamattal, ítélet alapján fizetendő kártérítésekkel kapcsolatos költségek.

 

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

1.A támogatást igénylő nevében aláírásra jogosult személy(ek) eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy bank által kiadott eredeti vagy bank által hitelesített másolati aláírás minta, vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9.§ alapján ügyvéd által hitelesített aláírás minta (szkennelve, pdf formátumban). (Amennyiben a támogatási kérelem nem került elektronikusan aláírásra.)

2.A projekthez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének igazolása a 3.10. pontban foglaltak szerint. (szkennelve, pdf formátumban, amennyiben releváns)

3.A projekttel érintett épület(ek)re vonatkozó energiahozam számítás. (PVGIS adatbázis figyelembe vételével) (szkennelve, pdf formátumban)

4.A projekt megvalósításának helyszíne szerinti elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentő és az arra kapott „pozitív” válasz. (szkennelve, pdf formátumban)

5.Nyilatkozat arról, hogy kettős finanszírozás nem áll fenn.

6.Nyilatkozat arról, hogy az ÁÚF 2. pontjában szereplő kizáró okok nem állnak fenn a szervezetre vonatkozóan.

7.Nyilatkozat arról, hogy a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint

8.Amennyiben a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően.

9.Nyilatkozat arról, hogy a támogatási kérelemben igényelt finanszírozás nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak a Felhívás 5.9 pont alatti feltételek szerint.

10.Az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata:

a.A meglévő állapotban használt villamos energia mennyiségéről,

b.A tervezett állapotról szóló számítás megfelelőségéről, valamint

c. A Felhívásban elvárt indikátorok célértékeiről (a tanúsítvánnyal és a számításokkal összhangban).

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja legenerálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. tartalmazza.

 

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni szükséges:

1. a projekt közbeszerzési eljárással nem érintett tevékenységeire vonatkozóan a piaci ár alátámasztása

2. a közbeszerzéssel érintett tevékenységek vonatkozásában legalább a (feltételes) közbeszerzési eljárás elindításának igazolása

3. egyéb, feltételes támogatói támogatás esetén szerződéskötéshez előírt dokumentumok benyújtása

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni szükséges.

FIGYELEM! A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a projekt közbeszerzési eljárással nem érintett tevékenységeire vonatkozóan a piaci ár alátámasztása, valamint a megkötött (feltételes) szerződések benyújtása, továbbá a közbeszerzéssel érintett tevékenységek vonatkozásában legalább a (feltételes) közbeszerzési eljárás elindításának igazolása!

 

A tájékoztatás nem teljes körű további részletek az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/kehop-5211-fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-kltsgvetsi-szervek-rszre

Eseménynaptár

Előző hónap Február 2020 Következő hónap
H K Sz Cs P Szo V
week 5 1 2
week 6 3 4 5 6 7 8 9
week 7 10 11 12 13 14 15 16
week 8 17 18 19 20 21 22 23
week 9 24 25 26 27 28 29

A fenntartható fejlődés problémái képekben

Hírek

MOD_BREADCRUMBS_HEREPályázatokPályázati lehetőségekKEHOP 5.2.11.-Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére